Algemene voorwaarden

We hanteren voor de Rebel Leadership programma’s van Rebel Leadership, de volgende algemene voorwaarden:

1. Inschrijving programma

Door het inschrijven via onze website of via e-mail verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige bedrag van het trainingsprogramma.

De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing, tenzij anders vermeld.

2. Korting

Zie voor afwijkende voorwaarden onze website.

3. Annulering en wijzigingen

Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, staat het Rebel Leadership vrij een gepland programma (o.a. training, workshop, evenement, etc.) te annuleren. In dat geval zorgen wij voor restitutie van het door u betaalde inschrijfgeld.

U kunt uw inschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar info@rebelleadership.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door Rebel Leadership. Telefonische afmeldingen gelden niet als afmelding.

De annuleringstermijnen zijn als volgt:

  • Na inschrijving 1 week ‘bedenktijd’ en schriftelijk afmelden zonder financiële consequenties, tot 21 dagen voor de aanvang van de training.
  • Tot uiterlijk 21 dagen vóór aanvang van de training kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties. Bij annulering op een later tijdstip bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.
  • Schrijft u zich binnen een termijn van 21 dagen vóór aanvang van de cursus in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet meer mogelijk.

Rebel Leadership heeft het recht wijzigingen in het programma van een training, workshop of evenement aan te brengen (o.a. data, inhoud van het programma, trainers, coaches, gastsprekers, etc.).

4. Betalingen

Na inschrijving ontvangt u binnen 4 weken een digitale factuur via het door u opgegeven factuur-emailadres. Indien er aanvullende gegevens op de factuur (o.a. purchase order nummer, bestelnummer, etc.) nodig zijn voor een juiste verwerking van de factuur door uw bedrijf, dan dient u dit bij inschrijving te vermelden.

5. Algemeen

De inhoud van onze communicatie-uitingen, zoals website, folders en flyers, wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere op vergissingen berustende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Uw privacy

Tijdens onze trainingsdagen, workshops en evenementen worden veelal foto’s door een door ons ingehuurde fotograaf gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, zoals de website, drukwerk of sociale media. U gaat hiermee akkoord door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. Omdat wij uw privacy serieus nemen vragen wij u bij uw inschrijving specifiek uw instemming op dit onderwerp. Als u niet akkoord gaat, of onder bepaalde voorwaarden, kunt u dit melden via info@rebelleadership.nl.

Rebel Leadership gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Rebel Leadership neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

7. Aansprakelijkheid

Voor zover Rebel Leadership toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de training, workshop of event en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Rebel Leadership beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

De aansprakelijkheid van Rebel Leadership is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de training, workshop of event, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit dan wel tot de dekking die de verzekering van Rebel Leadership biedt en in voorkomend geval ook daadwerkelijk uitkeert.

Rebel Leadership is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers en voor enige vorm van letselschade van de deelnemer.

Als onderdeel van de training wordt een aantal fysieke activiteiten georganiseerd. Dit onder begeleiding van ervaren instructeurs en met de benodigde veiligheidsmaatregelen. Desondanks brengt elke fysieke activiteit risico op blessures en letsel met zich mee. Rebel Leadership kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van letselschade van de deelnemer.

Al de bij de training, workshop of event gebruikte trainingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze door Rebel Leadership verzameld en samengesteld. Rebel Leadership is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van fouten en/of onjuistheden in het gebruikte trainingsmaterialen.

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsregeling strekt zich uit tot derden die door Rebel Leadership zijn ingehuurd of betrokken.

Inschrijven   Stel je vraag

Love for Leadership

Kantoren in
Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag.

Contactformulier

Altijd welkom om contact op te nemen!

Ontwerp: Reclameloods Rotterdam B.V. Development: Illusiv